سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
مرکز علوم اسلامی جانبازان 
اداره مرکز ریاست 
1368/07/01 
 
اجرائی 
همکاری 
مدرسه علمیه جانبازان 
مدیر مدرسه 
1368/07/01 
1378/07/01 
اجرائی 
همکاری 
مرکز تحقیقات اسلامی جانبازان 
رئیس مرکز 
1370/06/02 
1374/07/01 
اجرائی 
همکاری 
بخش جرم شناسی قوه قضائیه 
رئیس 
1375/07/01 
 
اجرائی 
همکاری 
گروه حقوق جزا دانشگاه قم 
مدیر 
1380/07/01 
1384/07/02 
اجرائی 
همکاری 
رئیس 
دانشکده حقوق دانشگاه قم 
1384/06/01 
 
اجرائی 
تدریس 
مدرسه علمیه جانبازان 
مدرس 
1368/07/01 
1376/07/01 
ادبیات عرب،فقه، اصول،منطق 
تدریس 
دانشگاه مفید 
مدرس 
1382/07/01 
1383/07/01 
حقوق 
تدریس 
دانشگاه آزاد اسلامی نراق 
مدرس 
1378/07/01 
 
فقه جزایی،حقوق،متون حقوقی 
تدریس 
پردیس قم 
مدرس 
1378/07/01 
 
فقه جزایی،حقوق،متون حقوقی 
تدریس 
مجتمع پژوهشی امام خمینی(ره) 
مدرس 
1380/07/01 
 
--- 
تدریس 
دانشگاه پیام نور قم 
مدرس 
 
 
--- 
تدریس 
دانشگاه قم 
مدرس 
 
 
--- 
تدریس 
مركز جهانی 
مدرس 
 
 
فقه(جواهر) مبانی تكمیلیه و... 
تدریس 
مرکز تخصصی قضاء حوزه علمیه قم 
مدرس 
 
 
--